Sluit Logo Wellnesspartners
Bent u een professional?
B2B login

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de “Dienstverlener” de partij verstaan die de dienst heeft verleend. Onder de “Klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van de dienstverlener. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.
  2. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de Klant zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.
  3. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de zetel van de Dienstverlener in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
  4. In geval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de Klant.
  5. De Dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelen-verbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de Dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
  6. In geval van faillissement, de neerlegging van een verzoek-schrift binnen de wet continuïteit ondernemingen, de gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van het bedrijf van de Klant, heeft de Dienstverlener het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade, dit alles zonder rechterlijke tussenkomst.
  7. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.